Foto’s van De Famberhorst

 

Klik op de foto voor een

groter formaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

van Foto’s De Famberhorst

 

Klik op de foto voor een

groter formaat

 

 

 

 

Het natuurterrein “De Famberhorst” van ca. 3 ha. ligt in de gemeente Skarsterlân.

De westkant van het terrein wordt begrenst door de Jonkersvaart, de vroegere grens tussen de gemeente Haskerland en de gemeente Doniawerstal. ten noorden grenst het gebied aan de voormalige moestuinen van Heremastate (thans opberghaven van J.W.S.). Het noordoostelijke deel ligt pal tegen Heremastate en de Boerensingel aan. Het gebied werd in 1984 aangekocht door de familie Bergsma.

 

Situatie bij aankoop in 1984:

Op dat moment bestond het terrein uit twee sterk verwaarloosde eeuwenoude monumentale houtwallen en een

is. (Uitzicht op de zeer oude houtwal Omkromte, Park Heremastate, Jouster toren en toren R.K. kerk.)

Dit is de enige plek waar het uitzicht op Joure niet wordt verstoord door nieuwbouwwijken en industrieterreinen. (Zou de status beschermd dorpsgezicht moeten krijgen)

 

Toegankelijkheid:

Het gebied is afgesloten voor publiek, dit om verstoring te voorkomen. Wel wordt er op verzoek af en toe een rondleiding gehouden voor kleine groepjes natuurliefhebbers.

 

Relatie natuurterrein “De Famberhorst” - park Heremastate:

Met de fatale vergissing om het gemeentehuis vanuit de Midstraat te verplaatsen naar erfgoed park Heremastate begon de roofbouw op dit historische landgoed. Met de uitbouw en nieuwbouw van het gemeentehuis in de loop der jaren ging het met park Heremastate snel bergafwaarts. Ook de aanleg van een opberghaven en een passantenhaven in de voormalige moestuinen van Heremastate heeft het park als leefgebied van talrijke vogels geen goedgedaan. Protesten van onder andere “Vrienden van Heremastate” en de stichting “Houdt Skarsterland mooi” hebben verdere afbraak van Heremastate niet kunnen voorkomen. Dagelijks rijden auto’s in en uit Heremastate tot aan het einde van de oprijlaan en vergiftigen de kwetsbare monumentale oude bomen met uitlaatgassen. De druk van het voortdurende lawaai overdag en de verlichting in de avond en nacht is vooral voor schuwe vogels te veel. Ons verzoek aan de gemeente om het in de loop der jaren verloren gegaande deel van het park te compenseren op het terrein van het voormalige AZC vindt geen gehoor. Natuurterrein “De Famberhorst” wordt dus steeds belangrijker om de verstoorde fauna van park Heremastate op te vangen.

 

Feiten:

Aankoop terrein op 05-06-1984 (datum overdracht) door de Fam. Bergsma uit Joure van Fam. van der Veen.

 

Statusverklaring:

Op 24 februari 1994 is door vogelbescherming Nederland aan De Famberhorst het predikaat “Vrij Vogelreservaat” verleend.

 

A.Z.C. (1998-2003):

Uit humane overweging gaf de Fam. Bergsma (omniet) toestemming voor de aanleg van een noodontsluiting voor de bouw van een A.Z.C. over het zuidelijke deel van “De Famberhorst” (tussen Omkromte 8 en 10). Hierbij gingen twee kostbare Hongaarse eiken (Quercus frainetto Ten) verloren die de zuidelijke ingang van “De Famberhorst” sierden. Naar veel geharrewar met de Gemeente, zijn de dode Hongaarse eiken vervangen door twee Scharlaken eiken (Quercus Coccinea Mnchh.). De immateriële schade voor het verlies van de Hongaarse eiken was groot, er kon immers niet meer worden genoten van deze edele eiken. De twee scharlaken eiken zijn ook mooi, maar toch iets minder. Bovendien hebben de aangeplante eiken enige jaren nodig om te herstellen van het transport en de herplant. Er was van de kant van de Gemeente weinig begrip voor ons standpunt. (Er is een dossier aangelegd over de vele briefwisselingen tussen het College van B & W. en de Fam. Bergsma.)

 

Bedreigingen:

Heremastate wordt acuut bedreigd door het aanhoudende autoverkeer van en naar het

gemeentehuis. Dagelijks wordt de bodem rondom de oude kwetsbare bomen verontreinigd met roetdeeltjes door uitstoot van uitlaatgassen. Ook de gezondheid van de wandelaars in het park komt daardoor in gevaar. (Wat zou u denken van een lekkere pluim uitlaatgas in een kinderwagen?) Er is reeds jaren terug over gesproken om Heremastate autovrij te maken. Helaas is het gebleven bij mooie voornemens. Van het college verwacht ik niets, zij hebben naar mijn mening niets met groen in het algemeen en niets met Heremastate in het bijzonder. Autovrij Heremastate moet komen vanuit de politieke partijen van de gemeente Skarsterlân, ik bedoel niet het CDA. Deze rentmeesters van de schepper hebben het veel te druk met het vernietigen van de landelijke omgeving in onze gemeente en met het opwarmen van Moeder Aarde door het bevorderen van het woon-werkverkeer. Actie had ik verwacht van D66 en FNP. Deze partijen hebben in de regel meer oog voor het welzijn van het Friese landschap en de Friese bevolking. Kom op politiek, maak Heremastate autovrij!!! Regel wat parkeervoorzieningen aan de Groenedijk, bevorder het fietsen van ambtenaren en bezoekers van het gemeentehuis, lopen is ook zo slecht nog niet, of heeft u ons erfgoed park Heremastate al opgegeven? Nee toch…

 

Nog meer bedreigingen:

Toekomstige activiteiten op het terrein van het voormalige A.Z.C. kunnen voor zowel park Heremastate, de historische monumentale Boerensingel als voor natuurterrein “De Famberhorst” een bedreiging zijn. Brief hierover verstuurd via e-mail aan de woningstichting op 6 maart 2005. Klik hier om brief te lezen.

 

Plan Broek-Zuid zal grote gevolgen hebben voor de groene as Merengebied, natuurreservaat “De Twigen”, Oude tramweg, windsingel De Omkromte (gelegen tussen de Oude tramweg en de Jonkersvaart), natuurterrein “De Famberhorst” en het eeuwenoude erfgoed park Heremastate.

 

Herkomst naam:

“De Famberhorst” is afgeleid van (Fam)ilie (Ber)gsma.

 

Johannes Bonifatius Bergsma (1948-2008)

Veel dank is “De Famberhorst” verschuldigd aan Johan Bergsma. Vanaf 1984 is hij bezig geweest met het herstellen en verjongen van de verwaarloosde houtwallen, het aanleggen van vogelbosjes en het verbeteren van het biotoop.

 

park Heremastate historie:

In 1466 stond op deze plaats reeds een stins die in 1580 werd afgebroken. In de 80 jarige oorlog werd hier een verdedigingsschans aangelegd. In 1689 werd een nieuwe stins gebouwd. In 1848 werd deze verbouwd. In het begin van de 20e eeuw werd het huis weer verbouwd en van 1910 tot 1922 als sanatorium gebruikt. In 1924 kreeg het weer de status van woonhuis en werd verkleind.

In 1950 werd het als gemeentehuis in gebruik genomen. Na deze nieuwe bestemming werden de nodige veranderingen uitgevoerd, waarbij de gracht gedempt werd en de toren afgebroken.

Bij het verkrijgen van de fleckerechten in 1466 was Tyepke Onema de bezitter van de stins. Van 1679 tot 1940 bleef de familie Vegelin van Claerbergen in bezit van de state. Sinds 1950 is het in bezit van de gemeente.

Het park werd in 1848 gewijzigd in een landschapstuin. In het park staan nog talrijke oude bomen. Goed onderhouden wordt het park momenteel niet meer, de gemeente heeft blijkbaar geen geld over voor dit eeuwenoude historische erfgoed.

Ook de eens zo rijke stinzenflora van het statige park heeft de laatste decennia erg te lijden gehad door div. brede polderdijk om Joure te beschermen tegen hoog water. De ene houtwal ligt in het verlengde van de historische Boerensingel en had onder meer tot doel om de moestuinen van park Heremastate uit de wind te houden. De andere houtwal ligt haaks op het einde van de Boerensingel met aan de oostkant een smalle eveneens verwaarloosde moestuin.

Ps. Ook de Boerensingel is een monumentaal erfgoed!

 

Reden aankoop:

Het terrein voor de toekomst veiligstellen als rustgebied voor de vogels uit het verstoorde park Heremastate, het terrein is tevens een belangrijke schakel in de groene as Merengebied,

natuurreservaat “De Twigen”, Oude tramweg, windsingel De Omkromte (gelegen tussen de Oude tramweg en de Jonkersvaart), natuurterrein “De Famberhorst” en het eeuwenoude erfgoed park Heremastate.

 

Beleid:

Herstel van de eeuwenoude monumentale houtwallen, aanplant voor verjonging en uitbreiding inheemse bomen. Aanleg van houtmijten. Herstel van broedgelegenheid roofvogels. Selectief maaibeheer. Onderhoud knotwilgen langs Jonkersvaart. De variatie van het gebied herstellen en in stand houden.

 

Herstel en onderhoud:

Vanaf de aankoop in 1984 is er onafgebroken gewerkt aan het herstel van de houtwallen, aanplant van vogelbosjes en onderhoud van het natuurterrein “De Famberhorst”. De oude eiken in de twee boomwallen zijn vrijwel direct na aankoop vrij gezet. Alle elzen welke dwars door de

kruinen van de eiken groeiden zijn gekapt, de kruinen zelf uitgedund. Licht en lucht in de kruinen zorgen er voor, dat na verloop van jaren de eiken er weer gezond en trots bijstaan. De elzen onder de eiken worden indien nodig uitgedund als er schade aan de eiken dreigt te ontstaan. Bij het herstel van de oude beuken lag het een stuk moeilijker. Omdat beuken geen direct zonlicht op de stam verdragen, werd er jaarlijks wat hout rond de beuken gekapt, zodat de kruinen meer ruimte kregen voor ontwikkeling, maar het zonlicht geen schade aan de stam kon veroorzaken. Nu na twintig jaar wordt er nog steeds aan de omgeving van de beuken gewerkt. De jonge aanplant beuken en eiken worden jaarlijks op hun ontwikkeling gecontroleerd. Takken welke verkeerd

groeien (elkaar kruisen) worden verwijderd, ook worden de kronen uitgedund. Knotwilgen aan de Jonkersvaart worden jaarlijks gecontroleerd en eens in de drie à vier jaar geknot. Alle snoeihout wordt over het terrein verdeeld voor het opzetten en onderhouden van houtmijten. In de loop van de jaren zijn er veel vogelbosjes van besdragende struiken aangelegd, voor voedsel en nestgelegenheid voor de talrijke vogels in het gebied. In 1985 is in het midden van het terrein een groep dennen aangeplant om vooral schuwe vogels in de winter dekking te bieden. Door het vele werk wat in de loop der jaren is verzet is de verscheidenheid aan vogelsoorten enorm toegenomen.

 

Soort terrein:

Half open gebied met hoge delen en drassige laagtes.

 

Waterhuishouding:

Het water wordt op hetzelfde peil gehouden als voor 1984 door middel van damwanden.

 

Eeuwenoude Jonkersvaart:

De Jonkersvaart heeft via de Joustersluis een open verbinding met het merengebied. Is een z.g. tochtsloot. verzorgt een deel van de waterhuishouding in Joure, via een duiker onder de Harddraversweg. Vroeger de grens tussen de gemeente Haskerland en de gemeente Doniawerstal.

Door dit feit is het waarschijnlijk te danken, dat het aanzicht op Joure vanuit Broek Zuid nog vrijwel ongeschonden bouwactiviteiten in het landgoed. Lees verder…

Aard van Familie Bergsma:

Familie Bergsma is een ondernemersfamilie uit Joure.

Andries Bergsma (1905-1981) geboren en getogen in Gaasterland begon rond 1937 samen met zijn vrouw Jantje Vogelaar (1912-1991) een rijwiel en motoren bedrijf in Joure. In 1962 werden de activiteiten uitgebreid met een autobedrijf aan de Torenstraat 20 22. In de loop der jaren werd het bedrijf in de Torenstraat bijna onbereikbaar. Er werd omgekeken naar een andere plek in Joure. In 1990 verhuisde het bedrijf naar Scheen 51.

 

Tuinreservaat:

 

Achter Omkromte 12 is tegen Het natuurterrein “De Famberhorst” een zogenaamde vergankelijke tuin aangelegd. Deze tuin heeft de status “Tuinreservaat” gekregen.

Inlichtingen over tuinreservaten vindt u op: www.tuinreservaten.nl

 

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

 

Waarnemingen in natuurreservaat de 'Famberhorst' in Joure.

 

mollusken inventarisatie van de Famberhorst in 2018.

 

Lees verder. Klik hier.

 

 

De Kleverige poelslak Myxas glutinosa, een ernstig bedreigde zoetwaterslak in Nederland,

ontdekt in het particuliere natuurreservaat de 'Famberhorst' in Joure, Friesland

 

Lees verder. Klik hier.

 

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

 

Linken naar bezwaarschriften e.d. over bedreigingen door kortzichtig gemeentebeleid (ingegeven door materialisme en kapitalisme?) van onvervangbaar natuurhistorisch erfgoed in en om Joure:

 

Bedreigingen Park Ter Huivra. Lees verder!

 

Omstreden bouwplan Broek-Zuid. Lees verder!

 

Zienswijze bouwplannen Broek Zuid ingediend op 1 augustus 2017 door D.J. Bergsma.

Lees verder!

 

Samengaan gemeenten Heerenveen-Skarsterlân, dat moet maar niet! Lees verder!

 

bezwaar bouwplan Sevenwolden, hoogbouw tegen Boerensingel. Lees verder!

 

Ongewisse toekomst Put van Nederhorst en omgeving. Lees verder!

 

Bezwaren komst Memphis Diner in natuurgebied ‘De Twigen’. Lees verder!

 

Heremastate, lusthof in verval’. Blok aan het been gemeente Skarsterlân. Lees verder!

 

Algemeen, milieu en meningen. Lees verder!

 

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

 

Linken: omstreden bomenkap Park Ter Huivra.

 

Ingezonden stuk in de Jouster Courant van woensdag 5 oktober 2011 door mevr. J.M. van Aalzum de Vries als protest tegen de voorgenomen bomenkap in historisch Park Ter Huivra

Lees de brief. Klik hier.

 

Artikel in de Jouster Courant van woensdag 21 september 2011 Verzet tegen bomenkap in historisch Park Ter Huivra

Lees artikel. Klik hier.

 

Ingezonden stuk in de Jouster Courant van woensdag 14 september 2011 door D. Verton en H. Pleijsier als protest tegen de voorgenomen bomenkap in historisch Park Ter Huivra

Lees de brief. Klik hier.

 

Artikel in de Leeuwarder Courant van dinsdag 13 september 2011 Jousters tegen voorgenomen bomenkap in historisch Park Ter Huivra

Lees verder. Klik hier.

 

Ingezonden stuk in de Jouster Courant van woensdag 7 september 2011 door D.J. Bergsma als protest tegen de voorgenomen bomenkap in historisch Park Ter Huivra

Lees de brief. Klik hier.

 

Ingezonden stuk in de Jouster Courant van woensdag 7 september 2011 door mevr. J.M. van Aalzum de Vries als protest tegen de voorgenomen bomenkap in historisch Park Ter Huivra

Lees de brief. Klik hier.

 

Ingezonden stuk in de Jouster Courant van woensdag 24 augustus 2011 door D. Verton en H. Pleijsier als protest tegen de voorgenomen bomenkap in historisch Park Ter Huivra

Lees de brief. Klik hier.

 

Linken: omstreden bouwplan Broek-Zuid.

 

Tekst van de op 21 jan. 2009 verstuurde brief naar de gemeente over de bijeenkomst van de klankbordgroep ontwikkeling Broek-Zuid op dinsdagavond 20 jan. Klik hier.

 

Tekst van de op 1 okt. 2008 verstuurde brief naar de gemeente over de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep ontwikkeling Broek-Zuid op dinsdagavond 7 okt. Klik hier.

 

Ingezonden brief Jouster Courant op 10 sept. 2008 over de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep ontwikkeling Broek-Zuid op dinsdagavond 2 sept. Klik hier.

 

Tekst van de op 6 sept. 2008 verstuurde brief naar de gemeente over pand Omkromte 14 Broek-Zuid. Klik hier.

 

Tekst schriftelijk bezwaar tegen bebouwing Broek-Zuid, volgens structuurvisie Joure-Broek Zuid. Ingediend op 1 oktober 1994. Klik hier.

 

Linken: samengaan gemeenten Heerenveen-Skarsterlân,

dat moet maar niet!

 

Reactie in Leeuwarder Courant  op integrale visie gemeente Heerenveen/Skarsterlân. (16 jan. 2005) Klik hier.

 

Reactie in Jouster Courant op berichten over bestuursovereenkomst gemeente Heerenveen en Skarsterlân 11 nov. 2004. Klik hier.

 

Reactie in Leeuwarder Courant  van 12 okt. 2004 op integrale visie gemeente Heerenveen/Skarsterlân. Klik hier.

 

Linken: bezwaar bouwplan Sevenwolden,

hoogbouw tegen Boerensingel.

 

Brief aan woningstichting Haskerland: bedenkingen hoogbouw Boerensingel. 6 maart 2005. Klik hier.

 

Antwoord van woningstichting Haskerland op 7 maart 2005 hoogbouw Boerensingel. Klik hier.

 

Brief aan woningstichting Haskerland: bezwaren hoogbouw Boerensingel. 15 november 2006. Klik hier.

 

Antwoord van woningstichting Haskerland op 21 nov. 2006 hoogbouw Boerensingel. Klik hier.

 

Bedankbrief aan de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt Woningstichting Haskerland op 22 november 2006. Klik hier.

 

Bezwaarschrift voorontwerp bestemmingsplan Joure-Sevenwolden op 2 maart 2007. Klik hier.

 

Antwoord van de gemeente op bovenvermeld bezwaarschrift (15 juni 2007) en reactie op dat gemeentelijk schrijven van familie Bergsma (18 juni 2007). Klik hier.

 

Antwoord van de gemeente op bovenvermeld schrijven (2 juli 2007) en reactie op dat gemeentelijk schrijven van familie Bergsma (6 juli 2007). Klik hier.

 

Linken: ongewisse toekomst Put van Nederhorst en omgeving i.v.m. grootschalige voorzieningen voor het “hogere segment”.

▼▼▼

 

Artikel in de Jouster Courant van 12 oktober 2011 Over behandeling hotel/appartementencomplex door de Raad van State op 10 oktober j.l. Voor het lezen van het artikel, klik hier!

 

Ingezonden brief Jouster Courant op 10 febr. 2010 over “De heer Walrecht en het nieuwe denken van de PvdA”. Klik hier.

 

Zienswijze “appartementen/hotel Langweerder Wielen” 25 nov. 2009 geschreven aan de gemeenteraad door Agnes Monkelbaan. Klik hier.

 

Zienswijze “appartementen/hotel Langweerder Wielen” 24 nov. 2009 geschreven aan de gemeenteraad door Dominicus Bergsma. Klik hier.

 

inspraakreactie voorbestemmingsplan “appartementen/hotel Langweerder Wielen” op 13 okt. 2009. Klik hier.

 

Ingezonden brief Leeuwarder Courant op 9 okt. 2009 “Raadsleden van Skarsterlân aan zet.” Klik hier.

 

bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan “Boornzwaag - Hotel Langweerder Wielen”. Op 24 juni 2009 ingediend bij B & W van de gemeente Skarsterlân. Klik hier.

 

Ingezonden brief Jouster Courant op 10 dec. 2008 over “Hotelplan Skarsterlân haalt paard van Troje binnen. Klik hier.

 

Reactie in Jouster Courant op ingezonden brief van dhr. D. Visser over de ongewisse toekomst van de put van Nederhorst (6 juli 2005). Klik hier.

 

Openbrief aan de gemeente (2 juni 2006). Prijsvraag nieuwe naam put van Nederhorst. Klik hier.

 

Onzekere toekomst van de sociale recreatieplas  put van Nederhorst. Klik hier.

 

Voor u gelezen in de Jouster Courant van 30 aug. 2006 in de rubriek “Kijk op zaken”, FNP: Put fan Nederhorst en omjouwing net ferkwânselje. Klik hier.

 

Reactie op het artikel in de Jouster Courant “Weg met geheimzinnigheid rond Put van Nederhorst”.

(15 februari 2007). Klik hier.

 

Uitgesproken tekst voor de raadscommissie wonen en werken op dinsdag 10 april 2007 over de ongewisse toekomst van de put van Nederhorst. Klik hier.

 

Voor u gelezen in de Jouster Courant van 11 april 2007. Ingezonden brief over ondemocratische besluitvorming toekomst Put van Nederhorst van Henk Nipperus. Klik hier.

 

Reactie op ingezonden brief Henk Nipperus: hebben burgemeester en wethouders van Skarsterlân de democratie bij de Put van Nederhorst ter aarde besteld (18 april 2007). Klik hier.

 

Linken: bezwaren komst Memphis Diner in natuurgebied ‘De Twigen’

 

Tekst schriftelijk bezwaar tegen komst Memphis Diner in natuurgebied ‘De Twigen’ ingediend op 4 juli 2000 bij de gemeente Skarsterlân. Klik hier.

 

Tekst mondeling bezwaar tegen komst Memphis Diner in natuurgebied ‘De Twigen’ uitgesproken op 22 juni 2001 in het provinciehuis te Leeuwarden. Klik hier.

 

Krantenknipsel Leeuwarder Courant van 23 juni 2001 ‘Restaurant natuurgebied onacceptabel’ klik hier.

 

Linken: ‘Heremastate, lusthof in verval’.

Blok aan het been gemeente Skarsterlân.

 

Krantenknipsel Jouster Courant van woensdag 7 januari 1998: ‘Heremastate, lusthof in verval’ geschreven door Durk Visser. Klik hier.

 

“Heremastate autovrij”. Openbrief aan de politieke partijen der gemeente Skarsterlân op 22 aug. 2005. Klik hier.

 

Beloofde groene afscheiding tussen Heremastate en de opberghaven:.Open brief aan de gemeente en de politieke partijen der gemeente Skarsterlân op 20 februari 2007. Klik hier.

 

Antwoord van de gemeente op bovenstaande brief (ontvangen 19 april 2007). Klik hier.

 

Reactie van familie Bergsma op bovenstaande brief (19 april 2007). Klik hier.

 

Herinnering op 25 jan. 2008 aan het college, om de afspraken welke verwoord zijn in de brief van 17 april 2007!!! (zie boven) uit te voeren. Klik hier.

 

Linken: algemeen, milieu en meningen

 

Natuurbureau Skarsterlân: Hoge stroomleiding doodt weidevogels. Overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 26 juli 2012. Tekst: Jan de Jong. Lees de inhoud van het artikel. Klik hier. 

 

WNF: Friesland verkwanselt natuur. Overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 18 juli 2012. Tekst: Halbe Hettema.

Lees de inhoud van het artikel. Klik hier. 

 

Kostbaar water. Overgenomen uit de tuinscheurkalender van 19 juli 2012. Tekst: Romke van der Ka en Paul Geerts.

Lees de tekst. Klik hier.

 

De vereniging “Moai Skarsterlân” is in 2009 opgericht door een groep verontruste burgers van deze mooie plattelandsgemeente. Lees de doelstellingen op: www.moaiskarsterlan.nl

 

Brief aan FNP afd. Skarsterlân over ‘Politiek manifest van de FNP’ 24 jan. 2008. Klik hier.

 

Reactie op “Kijk op zaken” in de Jouster krant van 20 okt. 2004 geschreven door CDA fractievoorzitter Dhr. H.B. Nota. Klik hier.

 

Krantenknipsel Leeuwarder Courant. ‘Eerste martelaren sterven voor de schepping’ Klik hier.

 

Voor u gelezen in het KRO omroepblad Studio: “Schepping”. door Fons de Poel. Klik hier.

 

Brief voor behandeling in de commissievergadering op 3 oktober 2000 over planschade AZC. Klik hier.

 

Reactie op artikel in de Jouster Courant van 4 okt. 2000 met als kop: "Alle partijen teleurgesteld over foute inschatting procedure Diever" Klik hier.

 

Onvolledige lijst waargenomen vogels, klik hier.

 

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

 

Opmaak en redactie van deze website…

 

Agnes Domber © e-mail: agnesmb@hetnet.nl

 

 

Welkom op de website van

natuurterrein “De Famberhorst”.

.